Sick of Society, Plagöri, Zertrümmerte Kniescheiben

Punk
Konzertbeginn:
21:00

Sick of Society (Deutschpunk DE)
Plagöri (Antifa-Queer Punk CH)
Zertrümmerte Kniescheiben (Punk CH)

Programmvorschau

März 2023

April 2023

Mai 2023

Juli 2023

August 2023

Oktober 2023

November 2023